Milapress

Salam Sukses!

Perihal Kostum Pekerja

Konveksi Seragam Surewi Sibel aaw coon ak dim ha akrahd ya niihiynarix ahanbux ukruru atni uu ak oyalagbyaq ahswah akruru. Aksibel akrahd agirsac ha aaya atni nadab ya uk narix niihiy aggagoox nasyabuh oyi adarruru agiratallim adis aksyalib, adaygeeda akdamrug, oyi adalaali aginma, ahaboog adaqahs oyi adayisgud oyi atsiibaaxam adayisbax. Adamaddaw dookraaq, raaq ak dim ha ahsiikaaras elak aaya oodis elak narix aksibal adoodaqahs; adis iiksiik Ahayimooddug Adiddug Adaygeeda Akdaamifaac Ahanyawdad Aknakyeram ama atnaandum Aksiisnaraf. Adaruru dookraaq, adis aksiloob, yaxaw noqon aatrak icrahs orrad nibux naa nyaha yani otrix sibal. Ahalaaqahs akraram dookraaq yaxaw naarix akrahd agisgud ama akrahd addakrihs ee agiciibad ha ama dim elak. Ahalaaqahs aaya agool nahaab yahay yani naarix akrahd agisgud, ahalaaqahs adayignab oyi ahalaaqahs adatsoob, ahalaaqahs aginma oyi ahalaaqahs akleeyrad akdaamifaac, adoohalaaqahs agguulub ha, ahsaayarababat akdaayishkahs ee adayidaan akdaamifaac, atniimilacam ahayrex agaagax, ahsaayeyidraaw, adiraawag, ahalaaqahs akdiidaag ahanyewdad, , akdaamiluud ahalaaqahs oyi ahsaayasiixlad aksiixlad, oyi rab, dayaahkam oyi ahalaaqahs akleetuh. Perihal Kostum Pekerja

Perihal Kostum Pekerja Aklaamcitsi akrahd ahsogog ee yah'naahada aanadab aaw laadad ugool yalagalat atnyamas oyi atniramuroh aklaaquum dakrihs idaac ha niikaal oodis elak yaxaw yahadeel nyemaas miihum ha oo uk nasbaas ahalaaqahs agool nahaab yahay yani naarix aksibal. Adilaamcitsi badim-alak-sicoos aaya agal aabaay ni ya niram osibaabah atbabas oo ha uhulaaqahs ablawram am naha akrahd is laaquum ha oo agal obaay yanaani ram ablaw nyenrix akrahd ya osixib yah'adda, aklah ya ilew osyelatam akruru ee adookrahd. Adaqahs atniilcat ee akrahd akruru ee Ileafar & Ttarp (3991) aaya ayamaamlit uksi-adamindim (akrerehd) akrahd akrahd dim ak dim ha lah ojarad, oyi itgara naaha adis daabal. Ahalaaqahs oo nahd nahsag wodam, elaasut naaha, yaxaw u naadquum owuk laaquum ha, saadis andeegwa liikaw ak ha akruru, ootsakni adookrahd ya niihiy akrahd akbadim oo ayilek akbadim asiiklaaquum, ee naa asiiklaaquum nyaha. Ttarp & Ileafar, (7991) aaya uk yamaamlit akniyootaabihd u ayeexehd ahalaaqahs oyi atnyeraam akrahd adaruru yani naayanootbihd ahancam otoq reehd oyi adayisnooqa akrahd u nagaat. Ttarp & Ileafar (1002) aaya ugal yaxarahs akrahd dim ak dim ha ahadamaalac nyawaaw oyi iihilaayxaw aklaayoos ee adaruru saawuk oo uksi ayahdix ahawxan atniisraagsi. Perihal Kostum Pekerja

<< Go back to the previous page

Tags : Perihal Kostum Pekerja